Navigation
Hem > Nyheter > Ceres > Budgetbarometern 2016

Budgetbarometern 2016

Dela

När budgetmålen hamnar utom räckhåll justerar svenska chefer hellre budgeten under löpande år än åtgärdar det som inte stämmer i verksamheten. Det framgår av Budgetbarometern, konsultbolaget Qeeps årliga undersökning kring budgetarbetet i svenska företag.

Budgetbarometern är en undersökning som utförs av YouGov på uppdrag av Qeep. I undersökningen intervjuas personer med budgetansvar på 300 företag, fördelade jämt på mindre företag med 50-100 anställda, mellanstora företag med 101-500 samt större företag med 501-1000 anställda.

Årets undersökning visar att åtta av tio företag når sina budgetmål, men att två av tre företag justerar sin budget under året.

”Det är förstås bra att så många klarar sin budget, men ofta beror det på att man har justerat budgeten under året. Det är lite ängsligt och tyder på en rädsla att misslyckas. Dessutom kan det hämma företagets förmåga att åstadkomma positiv och värdeskapande förändring”, säger Mathias Bönnemark, VD Qeep Sverige.

En femtedel av företagen uppnådde inte sina budgetmål för 2015. I denna grupp svarade nästan hälften, (47 %,) att de använde tydligare målstyrning för att hantera avvikelserna. Samtidigt svarade 24 % att de inte vidtog några åtgärder alls. Bland de mindre företagen i undersökningen var motsvarande siffra 47 %.

”Det Budgetbarometerns respondenter har svarat kring avvikelsehantering handlar i regel mer om budgetjustering än om att skapa värde. Det tycker jag är en missad möjlighet. Företagen hade mått bra av att arbeta med tydligare och mer kraftfull målstyrning. Det är också uppseendeväckande att en så stor andel av de mindre företagen (47%) helt låter bli att hantera budgetavvikelser”, fortsätter Mathias Bönnemark.

Budgetbarometern visar också att mer än hälften av de intervjuade företagen, 53 %, har fått högre budgetmål 2016 jämfört med föregående år. För att nå de nya budgetmålen planerar 38 % av företagen att effektivisera sina arbetsprocesser och 24 % att öka personalstyrkan. Nästan en fjärdedel, 23 %, av företagen med högre budgetmål svarar att de inte planerar några åtgärder.

”I en del fall finns det en mentalitet i att ”vänta och se” och därigenom inte vilja vidta några åtgärder. Men det handlar oftast om okunskap. Vi utmanar företag att se bortom sina gränser och arbeta mot mål som de tidigare inte trodde var möjliga”, avslutar Mathias Bönnemark.

Några resultat ur undersökningen:

 

Justering av budget     Uppnått budgetmål  
Kontinuerligt 8% Nådde målen 47%
En gång i månaden 31% Överträffade målen 33%
En gång i kvartalet 30% Nådde inte målen 20%
Avvikelsehantering Åtgärder högre budgetmål  
Tydligare målstyrning 47% Effektivisera arbetsprocesserna 38%
Tydligare ansvarsfördelning 19% Öka personalstyrkan 24%
Inga åtgärder 24%   Inga åtgärder 23%

 

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 27 januari – 18 februari 2016 av analysföretaget YouGov på uppdrag av managementkonsultföretaget Qeep. I undersökningen intervjuades företrädare med budgetansvar, bland annat VD, mellanchefer och andra på ledningsgruppsnivå. De 300 intervjuade företagen är fördelade lika på mindre företag (50-100 anställda), mellanstora företag (101-500 anställda) samt större företag (501-1000 anställda).